Plejecenter Sophielund får hvert år foretaget et uanmeldt tilsyn fra De Kommunale myndigheder, af et eksternt firma.

De kommunale myndigheder er pålagt tilsyn med beboerne i plejeboliger i henhold til indsatsen overfor ældre jf.. lov om Social Service § 75 h.
Ved tilsynsbesøgene tages udgangspunkt i lovens sigte om at klarlægge trivsel på botilbuddet og de tildelte ydelser.

Ved et anmeldt tilsyn vil beboeren blive orienteret om hvornår tilsynet foretages og hvilke områder man vil have fokus på.

En gang årligt aflægges der et uanmeldt besøg fra embedslægeinstitutionen.
Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til landets embedslægeinstitutioner, plejehjem, plejeboligbebyggelser, og tilsvarende boligenheder.

Få mere information om tilsyn på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside.

Yderligere har Plejecenter Sophielund uanmeldte tilsyn fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet, og anmeldte tilsyn fra Nordsjællands Brandvæsen.

Se de opdaterede rapporter fra Plejecenter Sophielund på Plejehjemsportalen.dk.

For alle tilsyn gælder, at der efterfølgende udfærdiges en rapport som kan rekvireres ved henvendelse til Plejecenterleder Pia Bærentzen
Rapporterne forelægges og drøftes i Borger- Pårørenderådet for plejecentret.