Lovpligtige tilsyn.

Plejeboligerne Sophielund får hvert år foretaget et uanmeldt tilsyn fra De Kommunale myndigheder, af et eksternt firma.

De kommunale myndigheder er pålagt tilsyn med beboerne i plejeboliger i henhold til indsatsen overfor ældre jf.lov om Social Service § 75 h.
Ved tilsynsbesøgene tages udgangspunkt i lovens sigte om at klarlægge trivsel på botilbuddet og de tildelte ydelser.

Ved et evt anmeldt tilsyn vil beboeren blive orienteret om hvornår tilsynet foretages og hvilke områder man vil have focus på.

En gang årligt aflægges der et uanmeldt besøg fra embedslægeinstitutionen.
Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til landets embedslægeinstitutioner, plejehjem, plejeboligbebyggelser, og tilsvarende boligenheder.
mere information om embedslægeinstitutionerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Yderligere har Plejeboligerne Sophielund uanmeldte tilsyn fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet.

For alle tilsyn gælder, at der efterfølgende udfærdiges en rapport som kan rekvireres ved henvendelse til Plejecenterleder Tine N. Sahlholt.  Rapporterne forelægges og drøftes i Borger- Pårørenderådet for plejeboligerne.