Udvikling

Sophielunds udvikling

Plejeboligerne Sophielund yder pleje, omsorg og aktivering til 60 demente borgere.
Formålet er, at skabe en atmosfære som tager afsæt i den enkelte borgers behov og formåen, for derigennem at opnå en hverdag, som opleves værdig og tryg, og så indholdsrig som muligt.

Vi vægter personlig og faglig udvikling, således at personalet til enhver tid er vidende om nye tiltag indenfor plejen til beboerne.

Al personale bliver tilbudt efteruddannelse, således at de personligt som fagligt udvikler sig, og kan være med til at skabe en tryg og god hverdag for beboerne.

Plejeboligerne Sophielund har sammen med kommunens hjemmepleje og andre plejeinstitutioner og i samarbejde med Type 2 dialog været med i et projekt med titlen " Projekt Sund Kultur på arbejdspladsen og Værdibaseret Sundheds ledelse.".Målet var, at styrke nærværdet blandt samtlige medarbejdere til gavn for den enkelte, for fællesskabet og for borgerne. Projektet afsluttes primo 2011.

I 2016 er der fokus på undervisning i Triage og Rehabilitering.

Plejeboligerne er også et uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, dette er med til at holde stedet fagligt engageret.

Pr.01.03.16 er der ansat 2  sygeplejersker der skal være med til at sikre fagligheden og den forsatte udvikling af Plejeboligerne Sophielund. Vores sygeplejersker har  i perioder, sygeplejestuderende med sig.

I 2014 fik Hørsholm Kommune tildelte puljemidler til ansættelse i plejeboliger, for en 2 årig periode.
Det afstedkom at Plejeboligerne Sophielund har ansat en fysioterapeut .

Fra 2011 arbejdes der med mål- og rammestyrring for enheden i tæt samarbejde med centerleder for center for Sundhed og Omsorg. I dette arbejde indgår Direktionens strategibrev og Sophielunds egne mål.

Vi arbejder med kvalitetsikring, elektroniske borgerjournaler hvori al dokumentation for den enkelte beboer registreres. Dette er for at skabe overblik, gennemsigtighed og en mere ensrettet dokumentation på de forskellige enheder.

Al personale er uddannet i og bliver løbende opdateret i brugen af elektroniske borgerjournaler.

Endvidere arbejder Plejeboligerne Sophielund med utilsigtede hændelser og læring fra dette. Dels internt og dels eksternt via DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) ved Hørsholm Kommunens Risikomaneger og Plejeboligerne Sophielunds sygeplejersker.
Der arbejdes også med beboernes retsstilling og sikkerhed.

I 2015 og 2016 vil der i Plejeboligerne blive arbejdet med implementering af:

Nyt elektronisk Omsorgssystem Avaleo.