Kvalitetsstandarder

Hos Plejecenter Sophielund arbejdes der med elektroniske borgerjournaler i et rapport system som bygger på begrebet "Fælles sprog".

Serviceniveauet er beskrevet i Plejecenter Sophielunds kravspecifikationer, og indgår i det daglige arbejde og planlægning.

Kravspecifikationerne er politisk godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune.

Plejecenter Sophielund får hvert år foretaget et anmeldt og et uanmeldt tilsyn fra Hørsholm Kommune.

De kommunale myndigheder er pålagt tilsyn med beboerne i plejeboliger i henhold til reglerne om tilsyn med indsatsen overfor ældre jf. Lov om Social Service § 75 h.
Ved tilsynsbesøgene tages udgangspunkt i lovens sigte om at klarlægge trivsel på plejehjemmet, dokumentation og tildelte ydelser. 
Ved det anmeldte tilsyn vil du blive orienteret om, hvornår tilsynet foretages, og hvilke emner der vil blive sat fokus på.

En gang årligt aflægges der et uanmeldt besøg fra Embedslægeinstitutionen.
Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning til landets Embedslægeinstitutioner om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder.
Denne vejledning kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside : www.sst.dk

For de tre tilsyn gælder, at der efterfølgende udfærdiges en rapport som kan rekvireres ved henvendelse til Ledende Sygeplejerske Hanne Svendsen, 48 49 43 41.

Desuden aflægges der uanmeldte besøg fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Rapporterne forelægges og drøftes i Bruger - Pårørenderådet.